REGULAMIN III edycji

Regulamin konkursu ,,Sprzeciw!’’

I. Organizator konkursu

 

 1. Organizatorami konkursu są: apl. adw. Wojciech Dudek
  w ramach współpracy z Fundacją Instytut Badań ADR ,,Prawo i Gospodarka’’ w Lublinie, Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedrą Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Negocjacji i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Samorządem Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. (dalej zwany Organizatorem)
 2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi pomiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu.

II. Adresat konkursu

Konkurs ,,Sprzeciw’’ skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pragną spróbować swoich sił podczas symulacji procesu przed sądem powszechnym.

III. Przedmiot konkursu

 1. Drużyny reprezentujące szkołę jako uczestnicy procesu np. jako powód/oskarżyciel publiczny/oskarżyciel posiłkowy, pozwany/oskarżony/zainteresowany, pełnomocnicy stron (prokurator, obrońca), świadkowie, będą miały okazję wziąć udział
  w symulacjach postępowania przed sądem powszechnym. Symulacja zostanie przeprowadzona w oparciu o podstawowe przepisy prawa, a jej forma umożliwi uczestnikom zaprezentowanie swych umiejętności prawniczych. Dwie drużyny, które osiągną najwięcej punktów podczas I i II etapu konkursu przejdą do finału, gdzie rozegrany zostanie ostatni proces.
 2. Celem konkursu jest propagowanie nauki prawa, w szczególności wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs ma charakter łączący umiejętności merytoryczne oraz krasomówcze.
 3. Dnia 29 marca odbędzie się wykład inauguracyjny w ramach którego, możliwe będzie uzyskanie wiedzy dotyczącej części zawodów prawniczych (np. adwokata, radcy prawnego, sędziego, notariusza, komornika, prokuratora), jak również wysłuchania prelekcji dotyczącej tegorocznej edycji konkursu.


IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikami konkursu (dalej zwani Uczestnikami) mogą być uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Organizator oraz członkowie jury nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać uczestnikom (np. poprzez udzielanie dodatkowych informacji, propozycji wystąpień itp.) – wszyscy uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych.
 3. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.
 4. Uczestnicy nie mogą zgłosić więcej niż jednej reprezentacji danej szkoły.
 5. Władze szkoły wybierają nauczyciela odpowiedzialnego za uczestników reprezentujących szkołę podczas dalszych etapów konkursu (zwany dalej Opiekunem).
 6. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły oraz jej adres, imiona i nazwiska uczestników, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy właściwy do korespondencji z uczestnikami.
 7. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: konkurssprzeciw@gmail.com
 8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Każdy z uczestników ma wgląd w swoje dane osobowe i ma prawo do ich zmiany i aktualizacji. Dane osobowe uczestników nie są przetwarzane w innym celu niż ku możliwości prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
 9. Każda z drużyn powinna składać się z sześciu uczniów oraz opiekuna. Uczniowie rozdzielają pomiędzy sobą role przewidziane w treści kazusu, który stanowi załącznik do przedmiotowego regulaminu.

V. Termin nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych.

 1. Termin na wysyłanie zgłoszeń mija z dniem 21.04.2017 r.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu wskazanego w pkt. 1, jeżeli zajdą wyjątkowe okoliczności usprawiedliwiające takie zachowanie.


VI. Etap I konkursu

 1. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie V, musi zawierać w załączeniu projekt rozwiązania kazusów stanowiących załącznik do przedmiotowego regulaminu. Wszelkie uwagi towarzyszące rozwiązywaniu kazusów mogą zostać dodane przez Organizatorów na stronie internetowej konkursu. Praca ma na celu sprawdzenie stanu wiedzy uczniów z zakresu obowiązującego prawa, logiki oraz umiejętności przedstawiania argumentów.
 2. Każda odpowiedź punktowana jest w skali 0-2 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania ze wszystkich kazusów eliminacyjnych wynosi 18 pkt.
 3. Do II etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie osiem szkół, które prześlą najlepsze prace zgłoszeniowe. W razie zdobycia takiej samej ilości punktów decydować będzie termin zgłoszenia drużyny. Za termin zgłoszenia drużyny należy uznać chwilę otrzymania na adres skrzynki elektronicznej konkursu pełnego zgłoszenia wraz z pracą pisemną.
 4. Niedopuszczalne jest przesyłanie poprawionych prac. W wyjątkowych okolicznościach organizatorzy mogą odstąpić od tej zasady, jeżeli zmiana ma polegać na zmianie członka zespołu.
 5. W dniu 5.05.2017 r. nastąpi poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu. Uczestnikom zostanie przydzielony numer konkursowy. Numer konkursowy należy zachować w poufności przed innymi szkołami, gdyż posłuży on do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

 

VII. Etap II konkursu

 1. Na tym etapie konkursu każda z 8 półfinałowych drużyn weźmie udział
  w symulacjach procesowych, które odbędą się 22.05.2017 r. w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Punkty uzyskane podczas eliminacji oraz symulacji procesów nie sumują się.
 2. Ten etap konkursu rozpocznie się od uroczystego powitania w jednej z sali Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie (gmach Collegium Iuridicum) o godzinie 8.00.
 3. Po powitaniu uczestników zostaną przeprowadzone symulację wg wylosowanej kolejności. Każda ze szkół będzie brała udział w dwóch procesach, dzieląc swoją drużynę na dwie strony procesowe.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca przeprowadzanych symulacji procesowych opisanych w pkt. 3. Uczestnicy zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani o dokładnym miejscu i godzinie wydarzenia drogą korespondencji mailowej.
 5. Przebieg symulacji:

a) Szkoła reprezentująca powoda/oskarżyciela wygłasza ustną prezentację stanowiska procesowego, która powinna trwać do 5 minut.

b) Szkoła reprezentująca pozwanego/oskarżonego wygłasza ustną prezentację stanowiska procesowego, która powinna trwać do 5 minut.

c) Następuje etap przesłuchania świadków i stron:

 • Powód/ oskarżyciel wzywa swoich świadków, którym może zadawać pytania do 5 minut.
 • Pozwany/ oskarżony może przeznaczyć 5 minut na przesłuchanie świadka drugiej strony sporu.
 • Następuje przesłuchanie świadka po stronie pozwanego/ oskarżonego, analogicznie  z powyższymi wymogami.
 • Następnie ma miejsce przesłuchanie powoda/ oskarżyciela posiłkowego, a później analogicznie – pozwanego/ oskarżonego. Pełnomocnik powoda/ oskarżyciel publiczny może poświęcić na przesłuchanie powoda/ oskarżyciela posiłkowego 5 minut, a następnie pełnomocnik pozwanego/ obrońca zadaje pytania powodowi/ oskarżycielowi posiłkowemu (pełnomocnik może wykorzystać także 5 minut).
 • Po przesłuchaniu powoda/ oskarżyciela posiłkowego następuje przesłuchanie pozwanego/ oskarżonego przez pełnomocnika procesowego pozwanego/ obrońcę. Następnie pełnomocnik powoda/ oskarżyciel publiczny może przeznaczyć 5 minut na przesłuchanie pozwanego/ oskarżonego.

d) Następuje zamknięcie rozprawy przez sąd.
e) Etap wysłuchania mów końcowych stron:

 • Pełnomocnik powoda / oskarżyciel publiczny wygłasza mowę końcową, która może trwać do 5 minut,
 • Pełnomocnik pozwanego/ obrońca wygłasza mowę końcową, która może trwać do 5 minut.

f) Po wysłuchaniu mów końcowych sąd nakazuje opuszczenie sali i informuje, że wyrok będzie ogłoszony po przerwie.

g) W trakcie przerwy sędziowie podejmują decyzję co do wyników konkursu, wybierając zwycięzcę.

6. Drużyny zostaną bezzwłocznie poinformowane o tym, która ze stron wygrała symulację procesu i zostanie zapoznana z ustnymi motywami decyzji sędziowskiej.

7. Każdy z pełnomocników/oskarżycieli publicznych/obrońców reprezentujących drużynę oceniany będzie wg następującego klucza:

– merytoryczność wypowiedzi 1-10 pkt;

– umiejętność przekazania informacji w sposób zwięzły i zrozumiały 1-10 pkt;

– pewność siebie oraz opanowanie (w tym także umiejętność odpowiadania na pytania) 1-10 pkt;

– kultura i zachowanie na sali sądowej 1-5 pkt;

– umiejętność przekonania słuchacza do swoich racji 1-10 pkt.

 1. Każdy z uczestników reprezentujących szkołę i niebędący pełnomocnikiem/ oskarżycielem publicznym/ obrońcą oceniany będzie wg następującego klucza:

– umiejętność przekazania informacji w sposób zwięzły i zrozumiały 1-10 pkt

– pewność siebie oraz opanowanie (w tym także umiejętność odpowiadania na pytania) 1-10 pkt,

– kultura i zachowanie na sali sądowej 1-5 pkt

– umiejętność przekonania słuchacza do swoich racji 1-10 pkt.

 1. Suma punktów możliwa do zdobycia podczas symulacji dla każdej z drużyn wynosić będzie 115 punktów. Suma punktów decyduje o zwycięstwie zespołu w symulacji. W razie remisu głos decydujący ma przewodniczący składu sędziowskiego symulacji sądowej.
 2. Udział w symulacji jest jawny. Każdy może przyjść na proces i wziąć udział w symulacji w charakterze publiczności. Osoby spóźnione bądź zachowujące się nienależycie mogą zostać wyproszone przez organizatorów lub poproszone przez skład sędziowski o opuszczenie sali. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania drużyny z konkursu, jeżeli dopuści się ona rażącego naruszenia regulaminu, ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub zwyczajów.

11. Po przeprowadzeniu wszystkich symulacji każda ze szkół zostanie bezzwłocznie poinformowana o sumie otrzymanych punktów oraz o swojej pozycji w rankingu. Dwie szkoły, które w sumie zdobędą najwięcej punktów za pisma procesowe oraz symulację półfinałową (maksymalnie 127 punktów), przechodzą do etapu III konkursu (finału).

VIII. Finał

 1.  Finał odbędzie się tuż po zakończeniu II etapu konkursu, tj. tego samego dnia.
 2. Na tym etapie konkursu zostanie przeprowadzony tylko jeden proces. Reprezentanci jednej szkoły będą występować w roli powoda/oskarżyciela, a reprezentanci drugiej jako pozwany/ oskarżony.
 3. Celem wybrania stron procesu nastąpi tradycyjny rzut monetą.
 4. Skład sędziowski oceniając drużyny, będzie kierować się punktacją wykorzystywaną w drugim etapie konkursu. Skład sędziowski podczas Finału może zostać powiększony, a tym samym suma punktów jakie może zdobyć każda z drużyn może stosunkowo wzrosnąć.
 5. Po zakończeniu finału nastąpi uroczystość rozdania nagród.

IX. Skład jury konkursu

 1. W skład jury powołani będą przedstawiciele: Organizatora, partnerów i sponsorów konkursu.
 2. Jury dokona oceny wszelkich nadesłanych pism procesowych.
 3. Jury dokonuje także oceny wszelkich wystąpień uczestników podczas symulacji rozprawy.
 4. Nagrody i wyróżnienia mogą również przyznać sponsorzy oraz inne osoby związane z konkursem.
 5. Jury ma prawo nie przyznać nagród w przypadku, gdy poziom prac nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora konkursu. Jury ma również prawo podjąć decyzję o innym podziale nagród.
 6. Decyzje komisji kwalifikacyjnej i jury są ostateczne i niepodważalne.


X. Rodzaj i wysokość nagród

 1. Przewidywane są nagrody dla wszystkich uczestników, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu. O szczegółach dotyczących przewidywanych nagród organizatorzy będą informować na bieżąco.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone na gali finałowej oraz na oficjalnej stronie internetowej konkursu. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną.

XI. Unieważnienie konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy nie wpłyną minimum cztery poprawne zgłoszenia do konkursu.

XII. Postanowienie końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli zmiana nie naruszy nabytych praw uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.
 4. Regulamin konkursu, oprawa graficzna oraz wszelkie elementy umieszczone na stronie, posiadające charakter utworu w myśl przepisów o prawie autorskim i przepisach pokrewnych, należą do apl. adw. Wojciecha Dudka. Wykorzystywanie i przetwarzanie powyżej wymienionych materiałów bez uzyskania odpowiedniej zgody są zakazane.

 

Wersję pdf. treści kazusów eliminacyjnych mogą Państwo pobrać tutaj: kazusy.